Poštovné

POŠTOVNÉ
Slovensko
1,90€

 
 Podporované platby
Bankový prevodPayPal
 Online status
Košík:je prázdny
cena:0.00,- €
zobraziť1 2 3  
 Newsletter
 Odporučte nás
  • Podeľte sa o pozitívnu skúsenosť z našej spolupráce a odporučte nás Vašim známym a priateľom:

Obchodné a reklamačné podmienky

​I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov         
1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim:
 
sídlo:

Decorpress s.r.o.
Svätopluková 1140/24
075 01  Trebišov
Slovenská republika

IČO: 50220144
DIČ: 2120248163

nie sme platcami DPH
(ďalej len prevádzkovateľ),
uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu www.renieservitky.sk
(ďalej len obchod)

2. Kupujúcim sa rozumie spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorá odoslala objednávku prostredníctvom portálu www.renieservitky.sk.
    Právne vzťahy s kupujúcim - spotrebiteľom, ktoré nie sú výslovne upravené v týchto Obchodno reklamačných podmienkach sa riadia príslušnými        ustanoveniami  zák. č. 40/1964 Zb., Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov.
    Právne vzťahy s kupujúcim - podnikateľom, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými a reklamačnými podmienkami ani zmluvne sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

3. Objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celková cena objednávky, spracovaný systémom obchodu.
4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení.
II. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy
1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitosti požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky.
2. Minimálna hodnota objednávky nie je stanovená.
3. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obidve zúčastnené strany.
4. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru na adresu dodania kupujúcemu.
5. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 1 hodiny od jej odoslania. (Prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať najskôr po 1 hodine od prijatia objednávky).
6. Prioritne sa vybavujú objednávky, v ktorých kupujúci platí vopred - prevodom na náš účet. Faktúra a jej opis bude odoslaná na email zadaný v objednávkovom formulári, prípadne všetky údaje potrebné k realizácii platby oznámené telefonicky až po skompletizovaní objednávky. Neuhradenie faktúry je považované za porušenie obchodných podmienok.
7. K vlastnému uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza prevzatím tovaru kupujúcim. Kupujúci je oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do troch pracovných dní od uzatvorenia zmluvy v zmysle §12 zákona č. 108/2000 Z.z. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje vrátiť tovar prevádzkovateľovi bez závad, nepoškodený a v pôvodnom balení.
8. Prevádzkovateľ sa zaväzuje prevziať tovar (nie dobierka!) a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu zníženú o výšku preukázateľných nákladov spojených s realizáciou objednávky kupujúceho do 15 dní odo dňa doručenia tovaru prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený účet, alebo inou formou po dohode obidvoch strán.
9. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo dodať len reálne dostupné množstvá kupujúcim objednaných položiek.
 

III. Dodacie podmienky a termíny
1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko (sídlo), alebo miesto podnikania kupujúceho uvedené v registračnom formulári obchodu, alebo vo formulári objednávky. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov (Slovenská pošta, kuriérska spoločnosť), alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami, resp. na základe dohody s kupujúcim.
2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte, alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu.
3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.
4. Prevádzkovateľ odošle tovar kupujúcemu v čo možno najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky (spravidla je to v priebehu do 5 pracovných dní). Doba pre odoslanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia. Takáto situácia je kupujúcemu oznámená telefonicky, alebo emailom. Nedodanie tovaru do 31 kalendárnych dní oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.
5. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.
6. Kupujúci si je vedomý a odoslaním svojej objednávky súhlasí, v prípade porušenia obchodných podmienok, so zverejnením svojho celého mena, adresy a mesta bydliska na www.renieservitky.sk a, alebo na partnerských webstránkach v sekcii na to vytvorenej.
 
IV. Kúpna cena a možnosti platby
 
1. Všetky ceny uvedené na www.renieservitky.sk sú bez DPH.
2. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru (na dobierku) prípadne v termíne uvedenom na faktúre (pri platbe vopred), pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.
3. Ak je cena tovaru hradená prostredníctvom elektronického platobného styku, je tovar expedovaný prednostne po pripísaní celkovej ceny v prospech účtu prevádzkovateľa.
4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať od kupujúceho platbu vopred bez udania dôvodu.
5. V prípade odmietnutia zaplatiť objednávku vopred, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.
6. Možnosti platby u prevádzkovateľa: osobný odber na základe dohody, alebo pri prevzatí zásielky u kuriéra; prevodom na účet, alebo prevodom cez PayPal.
 

V. Záruka, reklamácie, doklady
1. Prevádzkovateľ dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú spolu s tovarom, to znamená: Faktúru - daňový doklad.
2. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú vo faktúre (Dodacom liste - dodací list slúži zároveň ako záručný list), ak to nie je v dodacom liste uvedené tak minimálna záruka je 24 mesiacov odo dňa predaja.
3. Kupujúci je povinný informovať predávajúceho na kontaktnom telefónnom čísle, alebo kontaktnej emailovej adrese o prípadnom poškodení objednaného tovaru treťou stranou (prepravcom) najneskôr nasledujúci deň po prevzatí tovaru, inak kupujúci stráca nárok na uplatnenie reklamácie.
4.Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru zmocnená.
 

VI. Poštovné a balné
1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť výšku poštovného (z listu na balík) pri objednávke tovaru, ktorý aj napriek svojej hmotnosti nespĺňa podmienky listovej zásielky.
2. Prehľad možných spôsobov doručenia zásielok a ich ceny:
3. Poštovné sa riadi platným sadzobníkom Slovenskej pošty. Dostupný cenník nájdete na webstránke Slovenskej pošty.
4. Cena za poštovné a balné bude zobrazená v košíku pri objednávaní kupujúcim na základe hmotnosti realizovanej objednávky.
5. Platbu realizujte po obdržaní emailu, v ktorom budú všetky potrebné údaje k realizovaniu platby.


VII. Záverečné a prechodné ustanovenia

Odoslaním objednávky dáva kupujúci svoj súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Predávajúci sa zaväzuje, že neposkytne žiadne osobné údaje kupujúceho a ani ďalšie informácie o kupujúcom tretej strane. Výnimkou sú osobné údaje kupujúceho nutné na doručenie tovaru poskytnuté prepravcovi.


Alternatívne riešenia sporov

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@renieservitky.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Orgán dozoru

 
Inšpektorát SOI pre Košický kraj
Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 055/6220 781
fax č.: 055/ 6224 547
 
 
Flag Counter